05-07-2019

NEN: Standaarden brengen AI en Smart Cities tot leven

Deel dit bericht

Jaarlijks komen zeker twaalf organisaties tijdens de Global Standards Collaboration bijeen om samen te werken aan wereldwijde afspraken op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Dit jaar vond de bijeenkomst plaats in Montreux, Zwitserland. Een groot aantal onderwerpen is aan bod gekomen. Experts hebben daarbij speciale aandacht gevestigd op Artificial Intelligence (AI) en Smart Sustainable Cities en de belangrijke rol die standaarden hierbij spelen.

NEN is zeer actief op beide gebieden. NEN brengt partijen bijeen om afspraken te maken. Dat kan over allerlei soorten producten, diensten en processen gaan. Bij nieuwe onderwerpen zoals Smart Cities en AI zijn afspraken cruciaal om de veiligheid, kwaliteit en interoperabiliteit te garanderen.

Smart Cities
De onderwerpen ‘digitale transformatie’ en ‘duurzaamheid’ staan bij NEN hoog op de agenda. Daarom zijn er publieke en private belanghebbenden, smart city ondernemers, bij elkaar gebracht in de Nederlandse Standaardisatie AdviesGroep Smart Cities (SAG-SC). Vertegenwoordigers en experts uit gemeenten, Rijksoverheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven bepalen in de SAG-SC waar standaardisatie tot slimme oplossingen kan bijdragen. Door bouwstenen te delen en koppelvlakken te standaardiseren wordt smart city innovatie gefaciliteerd: oplossingen worden interoperabel, schaalbaar en repliceerbaar.

In 2019 publiceert de SAG-SC een Nederlandse Praktijk Richtlijn voor ‘Open Urban Data Platforms’: het doel van deze richtlijn is om gezamenlijke ontwikkeling en inkoop van open urban platforms te versterken. De NPR dient als handvat voor gemeenten en leveranciers bij het ontwerp, de inrichting en de aanbesteding van open urban platforms. De uitganspunten hierbij zijn de beschikbaarheid van open data te vergroten, interoperabiliteit te verbeteren en een basis voor de ontsluiting van sensordata in de openbare ruimte te creëren.
De SAG-SC onderzoekt ook andere ontwikkelingen, zoals slimme lichtmasten in ‘Geïntegreerd Straatmeubilair’, en de uitwisseling van sensordata. Ben jij actief op het gebied van digitale transformatie binnen gemeenten? Heb je slimme oplossingen om steden duurzamer, veiliger en leefbaarder te maken? Heb je vragen over hoe standaarden bij kunnen dragen tot slimmere steden?

Artificial intelligence
Om vanuit Nederland input te kunnen leveren op de normen die wereldwijd worden ontwikkeld bij ISO en bij CEN, richtte NEN de normcommissie Artificial Intelligence op. Iedereen die belang heeft bij AI is welkom om mee te doen met de normcommissie. Leden hebben niet alleen inspraak bij de totstandkoming van normen, die onder andere over bias, robustness en risk management in AI-systemen gaan. Zij hebben rechtstreeks contact met andere belanghebbenden in Nederland en wereldwijd om toegang tot informatie te krijgen die van belang is bij het ontwikkelen van de norm. Informatie die afkomstig kan zijn uit deelnemende landen of van de grote namen, zoals Google en Microsoft, in alle deelnemende landen. Yvette Mulder: 'Deze bedrijven doen voorstellen voor standaarden die in hun belang zijn, waaruit je mogelijk kunt afleiden waar ze mee bezig zijn. Leden van de normcommissie hebben inzage in dat soort voorstellen en hebben zo toegang tot meer informatie dan een ander.'

Meer informatie: NEN

Partners